smågrupper

Smågruppene i Sentrumkirken er der livet leves, fellesskapet blir nært og vennskap utvikles. Hver gruppe er unik og samtidig med på å fylle hensikten for smågruppene i menigheten. Vi arbeider for at alle som ønsker det skal finne seg til rette i en smågruppe, uansett livssituasjon eller alder. Ønsker du å bli med i en gruppe, ta kontakt på post@sentrumkirken.net

kjenne gud og gjøre ham kjent

Å kjenne Gud og gjøre Ham kjent er en prekenserie som vektlegger viktigheten av å kjenne Gud, som er et sentralt tema både i Det gamle og nye testamentet. Men samtidig understrekes et relatert tema, nemlig det å gjøre Gud kjent. Dette har også koblinger tilbake til vårens tema om den misjonale kirke. Jesus sa: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» (Joh. 17:3). Det evige livet, som allerede har startet når vi kommer til tro på Jesus, kan altså beskrives som å kjenne Gud. Samtidig legger Han til: «...og ham du har sendt, Jesus Kristus». Her kobles det som ofte kalles sendemotivet, som er veldig sentralt i Johannesevangeliet, til det å kjenne Gud. 

UKE 37/10.09/å kjenne gud gjennom etterfølgelse av Jesus

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 10. september. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 13. september:

 1. Hva er det viktigste i livet til en troende? Lever vi som om dette er det viktigste?
 2. Hva innebærer det å være en etterfølger av Jesus? Fortell gjerne litt om dine erfaringer som en disippel/etterfølger av Jesus? Hva er utfordrende? Hva synes du fungerer godt?
 3. Kan du nevne noen konkrete erfaringer du har hatt med Gud? Hvordan har dette formet deg? Er det en kobling mellom å kjenne Gud og livet vi lever?

Smågruppene som møtes kan se en digital samtalestarter som er lagt ut og gjort tilgjengelig på Sentrumkirkens Facebooksider.

UKE 35/30.08/Guds kjærlighet for oss og gjennom oss

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 27. august. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 30. august:

 1. Diskuter bilde med å puste inn og ut. Er du flinkere til den ene enn den andre? Hvorfor? Hvordan sørger vi for en god rytme på dette i hverdagen?
 2. Jesus ønsker at vi skal være gjenkjent fordi vi har kjærlighet til hverandre. Hvordan lever vi opp til det i vår hverdag? Hva kan vi gjøre for å vise verden at vi har kjærlighet til hverandre? 
 3. Hvordan gjør du godt mot din neste i din hverdag? Har du noen vaner eller rutiner du ønsker å dele, som andre kan ha godt av?

Smågruppene som møtes kan se en digital samtalestarter som er lagt ut og gjort tilgjengelig på Sentrumkirkens Facebooksider.

TEMA 5 VÅREN 2023: DEN misjonale kristenliv

Det misjonale kristenliv

Prekenserien «Det misjonale kristenliv» handler om hvordan vi kan leve ut troen vår i ulike sammenhenger, som i vårt nabolag, på skole/ arbeidsplass og blant venner/familie. Som troende er vi kalt til å utbre Guds rike og delta i Guds misjon (Missio Dei). Vi får med andre ord muligheten til å være en del av Guds store frelses- og gjenopprettelsesplan, som til slutt vil resultere i en ny himmel og en ny jord. Dette er ikke noe vi er satt til å gjøre alene, men i fellesskap med andre troende og basert på hva vi gjenkjenner at Gud gjør i våre liv. En slik tilnærming bygger på at vi først og fremst er kalt til å leve i fellesskap med Ham (1. Kor. 1,9) og at alt i våre liv er fundert på dette.

UKE 23/07.06/Kraft til MISJONALT LIV OG tjeneste

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 4. juni. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 7. juni:

 1. Hvordan kan vi leve våre liv på en måte som gjør at Ånden får virke i og gjennom oss?
 2. Hva er betydningen av pinse og hvilken relevans har det for våre liv i dag? 
 3. Hva vil det si å være fylt av Ånden? Hva kan vi gjøre for å bli fylt av Ånden?

Smågruppene som møtes kan se en digital samtalestarter som er lagt ut og gjort tilgjengelig på Sentrumkirkens Facebooksider.

UKE 21/24.05/Misjonalt liv på skole og arbeidsplass

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 21. mai. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 24. mai:

 1. Har dere nåtidige eksempler på Guds misjon (Missio Dei)?
 2. Rammeverket for misjonalt liv peker oss oppover i retning av frukt (resultat) og bortover i retning av full involvering (misjonær). Hvilken av disse utfordrer deg mest?
 3. Misjonalt liv i nabolaget, på skolen og arbeidsplassen er ikke ment å være et sololøp, men noe vi gjør i fellesskap. Hvordan kan dette se ut?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 24. mai kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant.

TEMA 4 VÅREN 2023: DEN DIAKONALE KIRKE


Den diakonale kirke
I denne prekenserien ser vi nærmere på at kirken er kalt til å være et omsorgsfullt fellesskap. Som Guds barn har vi fått del i Hans kjærlighet, som også har blitt utøst i våre hjerter ved Ånden (Rom. 5:5). Vi inviteres til å erfare og oppleve Hans kjærlighet i våre liv og så være med å formidle den samme kjærligheten til andre. Ordet diakonos på gresk betyr tjener og diakoni blir ofte brukt for å beskrive kirkens omsorgstjeneste. Prekenserien «Den diakonale kirke» forsøker å belyse ulike sider ved denne delen av menighetens oppdrag - både for oss som enkeltpersoner, men spesielt hvordan kirken som et fellesskap kan være med å formidle Guds kjærlighet.  

UKE 19/10.05/KIRKEN SOM et tiltrekkende FELLESSKAP

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 7. mai. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 10. mai:

 1. Hva gjorde at du følte deg inkludert og tiltrukket til kirken for første gang? 
 2. I det diakonale arbeidet kan man lett kjenne på tretthet. Eksemplet fra fly kan være relevant her: Det er viktig å ta på sin egen maske først, før man hjelper andre. Hvordan søker du Gud for å få kraft til å stå i det du står i?
 3. Hvordan kan du være en som tiltrekker mennesker til Gud og inkluderer dem i felleskap?

Smågruppene som møtes kan se en digital samtalestarter som er lagt ut og er tilgjengelig på Sentrumkirkens sider på Facebook.


UKE 17/26.04/Kirken som gjenopprettende fellesskap

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 23. april. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 26. april:

 1. Kirken som det gjenopprettede Gudsfolket. Hvordan kan vi forstå uttrykket: Menigheten er Guds suksess?
 2. Kirken som et gjenopprettende fellesskap: Hvilke ideer gir Sentrumkirkens visjon om menigheten være et gjenopprettende fellesskap?
 3. Kirken som et redskap for Guds gjenopprettende handlinger i verden. Hvordan kan menigheten være et håpstegn for verden? (At fra og med oppstandelsen har Guds nyskapningsprosess startet slik at fremtiden allerede har begynt)

Smågruppene som møtes kan se en digital samtalestarter som er lagt ut og er tilgjengelig på Sentrumkirkens sider på Facebook.

TEMA 3 VÅREN 2023: vitner, tjenere og forvaltere


Vi er vitner, tjenere og forvaltere

En viktig del av det kristne livet er at vi er kalt til å være vitner - et øyenvitne forteller om det hun/han har sett og opplevd. Dette er et tema gjennom Bibelen og sier noe vesentlig om vår rolle som troende og Guds barn. Samtidig er aspektet knyttet til å tjene Gud meget sentralt i de bibelske skriftene og det at vi er kalt til å tjene hverandre og verden rundt oss. Forvaltersperspektivet leser vi om allerede i starten av 1. Mosebok (Bibelens første bok). Det handler om omsorg for skaperverket, men inkluderer også alt vi er betrodd og hvordan vi kan ivareta og utvikle det Gud har gitt oss.  

UKE 15/12.04/VI ER FORVALTERE

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 2. april. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 12. april:

 1. Hva er egentlig en forvalter og hvilken relevans har det for oss som troende i dag? Hva er det vi i så tilfelle forvalter?
 2. Hvorfor trenger vi (som forvaltere) å være trygge i vår identitet i hvem vi er i Ham?
 3. Hvilket oppdrag er vi egentlig kalt til å realisere? Er vi alle kalt til å gjøre dette eller eller er det ulike oppdrag og oppgaver for ulike mennesker?

Smågruppene som møtes kan se en digital samtalestarter som er lagt ut og er tilgjengelig på Sentrumkirkens sider på Facebook.

UKE 13/29.03/Vi er tjenere

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 19. mars. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 29. mars:

 1. Hvordan er ordet tjener brukt i Bibelen? Er det bibelske personer som ble kalt Guds tjenere? Hva betyr det å være Hans tjener? 
 2. Hva menes med å tjene Herren? Være i tjeneste for Ham? 
 3. Hvordan kan vi som fellesskap tjene hverandre? Oppmuntre til dette? Hedre dem som bidrar spesielt her?  

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 29. mars kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant.

tema 2 våren 2023: Utvalgt, utrustet og utsendt


Utvalgt, utrustet og utsendt

Dette er en prekenserie hvor vi først ser nærmere på at vi er utvalgt av Gud. Vår identitet er knyttet til at vi er Hans barn - elsket av Ham og tilgitt på grunn det Jesus har gjort for oss (hans frelsesverk). Videre er vi, på samme måte som disiplene til Jesus, avhengige av Hans utrustning for å gjøre det Han kaller oss til (Luk. 24:49). Vi har ulike gaver, men alle har noe å bidra med. Så er vi også utsendt av Gud (Joh. 20:21) til å være Hans vitner og utbre Guds rike (Matt. 28:18-20 og Apg. 1:8). Men utsendelsen bygger på at vi er utvalgt (vår identitet som Guds barn) og at vi er utrustet av Gud (bla. med gaver Han har gitt og ved at Den hellige ånd bor i oss).  

UKE 11/15.03/utsendt til en verden i nød

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 05.03. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 15. mars:

 1. Hvordan kan vi komme så nært mennesker som ikke tror, at de får tillit til oss, slik at vi naturlig kan samtale om tro og tvil? 
 2. Basert på de 3 nøklene: På hvilke av de tre områdene er vi sterkest eller svakest? Begrunn svarene. Hva kan vi gjøre for å forbedre områder vi er svake på?  
 3. Del med hverandre: Når er dere vitner og utsendt? Dette er ikke lett, og vi kan oppleve å famle. Har dere noen erfaringer eller tips å gi hverandre?   

Smågruppene som møtes kan se en digital samtalestarter som er lagt ut og er tilgjengelig på Sentrumkirkens sider på Facebook.

UKE 9/01.03/UTrustet for å utgjøre en forskjell

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 19.02. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 1. mars:

 1. Hvilken sammenheng er det mellom utvelgelse, utrustning og utsendelse slik det presenteres her? Er du enig?
 2. Hvordan kan vi si at vi allerede er utrustet til liv og tjeneste? Og hva tilsier at vi eventuelt også trenger mer utrustning?  
 3. Hvordan utruster Gud oss? Hva er Den Hellige Ånds rolle i dette? Hvordan har du opplevd at Gud utruster deg? Del gjerne eksempler og egne erfaringer.   

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 1. mars kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant.

UKE 7/15.02/Utvalgt for en hensikt

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 12.02. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 15. februar:

 1. Hvilke tanker har du rundt historien om Naaman, basert på søndagens tale, eller dine erfaringer med bibelhistorien?
 2. Hvordan påvirker det oss at vi er utvalgt for en hensikt? Er det noen elementer i historien du har lagt spesielt merke til? 
 3. Hvordan kan vi ære Gud med livene våre? Hvordan kobles Guds hensikt opp mot Guds plan for våre liv? 

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 15. februar kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant.

tEMA 1 VÅREN 2023: Den misjonale kirke


Den misjonale kirke

I denne prekenserien ser vi på en viktig del av kirkens oppdrag: Å formidle evangeliet i ord og gjerning til verden rundt oss, som en del av vår etterfølgelse av Jesus. Kirken er ikke ment å være innadvent og ekskluderende, men et levende, voksende og inkluderende fellesskap. Et fellesskap som formidler de gode nyhetene om Guds frelse på en måte som blir forstått av mennesker som ennå ikke tror. Et fellesskap som påvirker samfunnet positivt med sine liv, sine bønner og ved å uttrykke Guds kjærlighet og omsorg til andre. Misjon og det misjonale perspektivet er knyttet til oppfyllelsen av Guds frelsesplan og er en sentral del av kirkens DNA.

UKE 5/01.02/KIRKEN SOM relevant formidler av evangeliet

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 22.01. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 1. februar:

 1. Hvordan vil du forklare den store fortellingen i Bibelen? Hva er egentlig Guds store frelsesplan? 
 2. Hva er evangeliet? Blir dette ordet brukt på ulike måter i det nye testamentet? I så tilfelle, hvordan?  
 3. Hvordan kan vi formidle evangeliet til mennesker i dag? Bør det gjøres på samme måte i alle sammenhenger? Hvis ikke, når og hvordan bør vi gjøre tilpasninger?   

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 1. februar kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant.

UKE 3/18.01/kirken som et attraktivt fellesskap

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 15.01. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 18. januar:

 1. Hva skal til for å bli en del av et nytestamentlig fellesskap av troende (altså en kirke)? Hvem er inkludert?
 2. Hvordan kan vi være et fellesskap (som kirke, smågruppe, osv.) som inkluderer de som Gud inviterer? Hva bør vi evt. endre på for å bli dette i større grad?
 3. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å være en kirke og et fellesskap som peker på Jesus?  

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 18. januar kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant.

tema hØSTEN 2022

Her for å bli er tittelen på en bok av Stefan Gustavsson som vil danne grunnlaget for temaene for gudstjenestene og smågruppesamlingene i Sentrumkirken høsten 2022. Et overordnet tema her vil være å se nærmere på hva det innebærer å følge Jesus og hva Bibelen sier om sann åndelighet. Vi håper dette vil bidra til å videreutvikle en bibelsk virkelighetsforståelse og et kristent verdensbilde innen viktige områder i livet og hva dette igjen innebærer i våre liv. På mange måter vil vi se nærmere på troens innhold og tilhørende praksiser, på en måte som forhåpentligvis hjelper oss å reflektere mer over viktige bibelske prinsipper og ikke bare «pugge de rette svarene».

UKE 49/07.12/Vokse i troen

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 20.11. Talen ligger ute som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 7. desember:

 1. På hvilken måte kan vi si at kristenlivet er et liv i tro? Hvordan kan vi leve et liv i tro og hva innebærer det i hverdagen?
 2. Hva vil det si å være en etterfølger av Jesus i 2022? Hva skal til for at vi oppfyller misjonsbefalingen (Matt. 28:18-20)?
 3. Nevn eksempler på områder hvor du har opplevd å vokse i troen. Hvordan kan vi erfare mer av dette?  

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 7. desember kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant. 

UKE 47/23.11/FELLESSKAP

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 13.11. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 23. november:

 1. Hvordan er ditt gudsbilde sett i lys av 1. Johannes 4.7-11?
 2. Bibelen bruker begreper om nære relasjoner for vår relasjon med han. Har du selv, eller hørt andre fortelle om, erfaringer som kan belyse det?
 3. Hvordan kan menigheten være svaret på vår tids problem: ensomhet. Hva kan du gjøre?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 23november kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. 

uke 45/09.11/helhjertet etterfølgelse

Klikk på bildet til venstre for følgeark med oppsummering fra talen søndag 06.11. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 9. november:

 1. Er helhjertet etterfølgelse av Jesus noe Gud forventer av meg? Hva er egentlig alternativet til å leve helhjertet?
 2. Er det noe konkret som hindrer meg i å leve helhjertet?
 3. Hva og hvem er løsningen på menneskers grunnleggende problem? Hva er det Jesus inviterer oss til i Matt 11,28-30? Er vi åpne og villige til å komme som vi er til Gud?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 9. november kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant. 

uke 43/26.10/GODE Forvaltere

Klikk bildet for følgeark med oppsummering fra talen søndag 23.10. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 26. oktober:

 1. Hvordan forholder vi oss til å eie, skape og gi videre? Gud er opptatt av alle tre delene. Er det noe som er krevende? Skam? Enkelt? Ignorerer vi det? Les evt Forkynneren 5: 7- 19. 
 2. Hvorfor er Bibelen så opptatt av penger? Hva tenker du rundt Jesus sitt sitat om at vi kan ikke tjene både Gud og Mammon?
 3. Vi er satt til å være gode forvaltere av skaper­verket. Hvordan ser det ut for deg, og hva kan vi gjøre i våre liv for å ta det på alvor?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 26. oktober kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant. 

UKE 41/12.10/guds ledelse

Klikk bildet for følgeark med oppsummering fra talen søndag 11.09. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 12. oktober:

 1. Hvordan kan vi si at Guds ledelse er et viktig område i Bibelen? Hvilke andre eksempler kan brukes for å illustrere dette?
 2. Hva sier Bibelen om Åndens ledelse i Gal. 5 og Rom. 8? På hvilke andre områder trenger vi Hans ledelse?
 3. Hva hindrer oss i å erfare mer av Guds ledelse i våre liv? Og hva kan vi gjøre for å oppleve mer av dette?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 12. oktober kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant. 

uke 39/28.09/Guds gjenopprettelsesplan

Klikk bildet for følgeark med oppsummering fra talen søndag 18.09. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtale:

 1. Hvordan vil du beskrive den store fortellingen i Bibelen? Hva er viktige elementer i denne historien?
 2. Handler kristenlivet mest om at vi er reddet for himmelen og skal vente på dette? Eller er det noe mer? Hva ligger i så tilfelle i dette «mer»?
 3. Hvordan virker Gud i våre liv? Har du eksempler på ting Gud har gjort i ditt liv?

Det var visjonskveld på Sentrumkirken onsdag 28. september kl. 20:00 og ikke digital samtalestarter som vanlig. Det er imidlertid laget et dokument med spørsmål og oppsummerende tekst fra talen søndag 18.09 her som gruppene kan bruke om de ønsker det.  

UKE 35/30.08/Guds opprinnelige plan

Klikk bildet for følgeark med oppsummering fra talen søndag 28.08. Talen legges ut som lydfil her.


Spørsmål til samtalen 30. august:

 1. Hva er din reaksjon på påstanden om at menneske ikke er skapt for himmelen, men hører til på jorden? 
 2. Hvordan kan vi bli tryggere i det å være menneskelige og forvente Guds nærvær i livene våre?
 3. Hva betyr det av vår bevegelse (sann åndelighet) skal være til jorden og ikke bort fra den?

Smågruppene som ønsker det, møtes onsdag 30. august kl. 20:00 til en digital samtalestarter via Zoom fra 20:00 til 20:15. Opptak fra innledningen blir tilgjengelig på Facebook i etterkant.